Uzman Gelişim Psikoloğu Merve Kılıç


        Bender-Gestalt Testi 
Bender-Gestalt Testi, the Bender Visual Motor Gestalt Test, çocukların 
görsel-motor fonksiyonlarını ve görsel algılama yeteneklerini ölçme 
amaçlı kullanılmaktadır. 5 – 11 yaş aralığındaki bireylere uygulanan test, 
motor algılamadaki gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin 
hasarlarını saptama amaçlı kullanılan bir testtir. 

Gesell Gelişim Testi
Test, 3-7 yaş arasındaki çocuklara uygulanır ve kısa süreli hafızayı 
ölçmeyi amaçlamaktadır. Kolaydan zora doğru sıralanmış birtakım 
şekillerden oluşan test, çocukların motor beceri, görsel hafıza, 
görsel algı, küçük kas becerilerini ve el göz koordinasyonunu 
değerlendirmektedir.  

Okula Hazırlık Değerlendirme Testi
Anasıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlaması konusunda tereddüt 
yaşanan çocukların temel bilgi ve becerilerini ölçmek amaçlı geliştirilmiş 
bir testtir. Sayı kavramı, renk kavramı, form ayırt etme, alıcı dil gelişimi, 
sembol eşleme, algı ve muhakeme gelişimi, genel edinilmiş bilgi alt 
testlerini içeren OKHT, çocukların okula ve okulda uyulması gereken 
kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadıklarını değerlendirmek için uygulanan 
bir testtir. 

CAT
Test, 3-10 yaşları arasındaki çocuklara uygulanan ve hayvanlarla ilgili 
olarak düzenlenmiş 10 farklı resimden oluşan bir testtir. C.A.T., çocuğun 
grup içindeki, okuldaki ve evdeki tepkilerini tespit etmek amaçlı kullanılan 
aynı zamanda da yeme problemlerini, rekabet problemlerini , ebeveyn ya da 
yerine koyduğu kişilere karşı olan düşünce ve davranışları ortaya çıkarma ve 
çocuğun anne babayla olan ilişkilerini değerlendirme amaçlı kullanılan bir 
testtir. 

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
Duss testi, psikoterapi ve psikanalizde kullanılan; çocukların 
yaşadıkları sorunların saptanmasına yardımcı olan 12 küçük hikayeden oluşan 
bir testtir. Bu hikayelerin her biri çocukların anlayabilecekleri ve 
ilgilenebilecekleri şekilde hazırlanmış olup, çocukların komplekslerine 
karşılık gelen yanıtları göz önünde tutar.  

Frostig Gelişimsel Algı Testi
Çocukların görsel algılarını değerlendirme amacı ile kullanılmakta olan 
bir algı testidir. Genellikle 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki 
çocuklara uygulanır. Çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçer. 
El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı, Algılama Sabitliği (Şekil Değişmezliği ), 
Mekânla Konumun Algılanması (Uzaydaki Pozisyon),Mekân İlişkilerinin (Uzay ilişkilerinin) 
Algılanması olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir.

Koppitz İnsan Çizim Testi
İnsan Çizim Testi, çocuğun duygusal olgunluk yaşının kronolojik (gelişimsel) 
yaşı ile paralel olup olmadığını ölçen ve duygusal olgunluk seviyesine bağlı 
olarak duygusal gelişiminde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi edinme amaçlı 
kullanılan bir testtir.

Ankara Gelişim Envanteri
AGTE, 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan ve çocuğun gelişim düzeyinin 
yaşına uygun olup olmadığını değerlendiren bir gelişim testidir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Test, 5- 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Okula yeni başlayacak olan 
çocukların, dildeki beceri ve başarısı, kas koordinasyonu, işitsel ve görsel 
algılaması, hareket becerisi, sayı bilgisi, yönergeyi anlama ve talimatları izleyebilme gibi 
okul görevlerine yardımcı olacak olan önemli faktörleri ölçmek üzere hazırlanmıştır.”

Benton Görsel Bellek Testi
Benton tarafından geliştirilen test, 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanmakta olup, görsel 
ve mekansal belleğin ölçülmesi amacı ile kullanılmaktadır. Şekillerin farklı sürelerde 
sunumunu, şekle bakılarak çizilmesini, çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını ve 
başka şekiller arasından tanınmasını içeren test, şekil belleğinin anlık ve gecikmeli 
değerlendirmesini yaparken bunu görsel ve motor yeteneklerden ayırt ederek bir 
değerlendirme yapmaktadır.